ฟรี

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่  5 ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31250  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  21  ไร่   เขตพื้นที่บริการการศึกษา  2  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านปะทัดบุและหมู่ที่ 7 บ้านสำโรง 
   
ประวัติสถานศึกษาโดยย่อ  (ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  และระบุชื่อผู้บริหารทุกคน

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา  สร้างเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2522  สาเหตุเนื่องจากนักเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านป่าชัน  ซึ่งระยะทางไกลเกินกว่า  3  กิโลเมตร โดยนายเรือง  สุดมา  ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับประชาชนช่วยกันบริจาคกำลังกายและกำลังทรัพย์   สร้างอาคารชั่วคราวขนาด  2  ห้องเรียน  คิดเป็นมูลค่า  50,000 บาท  ในเนื้อที่สาธารณะประโยชน์  จำนวน  20  ไร่
           วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2523  เป็นวันเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการครั้งแรก  โดยมี
นายประสิทธิ์  พูสวัสดิ์  นายอำเภอประโคนชัย  เป็นประธานในพิธี  และทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
( ย้าย )  นายมนูญ  รักษะประโคน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยาเป็นคนแรก  เปิด
ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  4  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  อยู่ในสังกัดองค์การปกครองส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2523  ได้เปลี่ยนสังกัดจาก  องค์การปกครองส่วนจังหวัด ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรี
           พ.ศ. 2524  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ฉ  ขนาด2  ชั้น 4 ห้องเรียน  เป็นอาคารแบบครึ่งตึกครึ่งไม้  หลังคามุงสังกะสี  เป็นเงินงบประมาณ  330,000  บาท
           พ.ศ. 2525  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  (ย้าย ) นายเสนาะ  พลวัน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายมนูญ  รักษะประโคน  และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงิน สร้างศาลาพระพุทธรูป  คิดเป็นมูลค่า  5,000  บาท  สร้างเสาธงเหล็กฐานคอนกรีต  สูง  12  เมตร  คิดเป็นมูลค่า  5,000  บาท  และสร้างอาคารหอสมุดโดยการออกค่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  คิดเป็นเงินมูลค่า  40,000  บาท   
            วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2527  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)  นายเสนาะ  พลวัน  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองร้าน  สปอ.ประโคนชัย  และได้แต่งตั้ง ( ย้าย )  นายเกียรติ    
ธรรมจริยวงศา ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  
           ในปีเดียวกันนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  กสช.  สร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต จำนวน  2  คอลัมน์เป็นเงินงบประมาณ  9,000  บาท
           ปีการศึกษา 2528  ทางโรงเรียนได้ขอเปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  และปีการศึกษา  2529  ได้ขอเปิดรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กหรือชั้นอนุบาล   ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 รวมทั้งสิ้น  8  ห้องเรียน
           พ.ศ. 2529  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  กสช.  สร้างถังเก็บน้ำฝน  จำนวน 3  คอลัมน์  เป็นเงิน งบประมาณ  15,000  บาท
           พ.ศ. 2530  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการสร้างส้วมคอนกรีต  แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4  ที่  หลังคามุงกระเบื้องเป็นเงินงบประมาณ  40,000  บาท
           วันที่ 7  ตุลาคม  พ.ศ. 2531 ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายเกียรติ  ธรรมจริยวงศา  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านป่าชัน  และได้แต่งตั้ง (ย้าย) นายสมเกียรติ   สวงรัมย์  อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านไทรโยง  สปอ. ประโคนชัย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  เมื่อวันที่ 20  ตุลาคม พ.ศ. 2531
           พ.ศ. 2532 ได้มีพระราชกฤษฎีกา  ตั้งอำเภอพลับพลาชัย  ซึ่งแยกจากอำเภอประโคนชัย  มีผลให้โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา  เปลี่ยนสังกัดจาก สปอ.ประโคนชัย  เป็น  สปอ.พลับพลาชัย
           พ.ศ. 2533  ทางราชการมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2521  เป็นหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2521  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533
           พ.ศ. 2534  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายสมเกียรติ  สวงรัมย์  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปราสาท  ต.จันดุม  อ.พลับพลาชัย  และได้แต่งตั้ง (ย้าย)  ให้นายทรงศักดิ์  ทรงประโคน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปราสาท  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
          วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2534  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ตามคำสั่งเลขที่ 88/5/2534
 ให้นายทรงศักดิ์  ทรงประโคน  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ที่ สปอ.ประโคนชัย  ในการนี้ทางราชการได้มอบหมายงานในตำแหน่ง ครูใหญ่ให้  น.ส. อุทิศ  ลิมนิจสุรกุล  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน
           วันที่ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2535  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ตามคำสั่งเลขที่ 849/2535 
ให้นายเก็ง  ทวันเวช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
           ในปีเดียวกันนี้  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26  จำนวน 1  หลัง  3  ห้องเรียน  เป็นอาคารคอนกรีต  1  ชั้น  หลังคามุงกระเบื้อง  เป็นเงินงบประมาณ  420,000 บาท
? วันที่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2540  ได้รับคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์   เลขที่ 615/2540 ลงวันที่ 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2540  เรื่องเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู ให้นายเก็ง  ทวันเวช
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
           พ.ศ. 2541  ได้สร้างอาคารประกอบอาหารเป็นอาคารคอนกรีต  1  หลัง  และอาคาร  ที่พักภารโรง 
1 หลัง จากเงินบริจาคผ้าป่าสามัคคี  เป็นเงิน  84,232  บาท
           ในปีเดียวกันนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรมประมง  ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาด   25x75x3 ม.
 เป็นเงินงบประมาณ  147,000 บาท
           วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ( ย้าย ) ให้  นายเก็ง ทวันเวช  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านครอกใหญ่  สปอ. ประโคนชัย  
           วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2543 ได้มีหนังสือราชการที่  ศธ 1101.150305/140  เรื่องให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สปอ. พลับพลาชัย  แต่งตั้งให้  นายประวิทย์  ประทีปรัมย์  อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียน
บ้านป่าชัน  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
           วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2544 ได้มีคำสั่ง  สปจ. บุรีรัมย์ ที่ 38/2544  ลงวันที่ 23  มกราคม พ.ศ.2544 แต่งตั้ง (ย้าย ) ให้ นายอรชุน  จีนโน  อาจารย์  2  ระดับ  6  โรงเรียนบ้านหนองเพิก  สปอ. ชำนิ และ  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ( ย้าย ) ให้นายประวิทย์  ประทีปรัมย์ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน บ้านสมสนุก  สปอ. เมืองบุรีรัมย์  สปจ.บุรีรัมย์
           ในปีเดียวกันนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างสนามกีฬาขนาด 16 x 26 ตร.ม.  เป็นเงินงบประมาณ 100,000 บาท
           วันที่  29 มีนาคม พ.ศ.2545  ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ( ย้าย )  นายอรชุน  จีนโน  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน บ้านหนองหญ้าวัว  สปอ.นางรอง  ตามคำสั่ง สปจ. บุรีรัมย์ เลขที่ 114/1545 ลงวันที่ 22 มีนาคม  พ.ศ. 2545  และได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิวา  แบบรัมย์  ตำแหน่ง  อาจารย์ 1 ระดับ 4  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน
          วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ( ย้าย ) ให้นายปรารพ  ประสงค์ทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเหล็ก สปอ. ห้วยราช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตามคำสั่ง  สปจ. บุรีรัมย์ เลขที่ 521/2545 ลงวันที่  27 กันยายน 2545 
           วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย ) ให้ นายณภัทร  เวชการกุล  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์  สปอ. ห้วยราช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตามคำสั่ง สปจ. บุรีรัมย์ เลขที่ 617/ 2545 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 แทน นายปรารพ  ประสงค์ทรัพย์  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปะคำดง  สปอ.คูเมือง  ตามคำสั่ง สปจ. บุรีรัมย์ เลขที่ 12/ 2546   ลงวันที่ 13  มกราคม พ.ศ. 2546
           วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสังกัดใหม่ โดยเปลี่ยนสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
           ในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียน ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากหลักสูตรกระทรวง  ศึกษาธิการ พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2544  โดยเริ่มสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และชั้น ประถมศึกษาปีที่  4  เป็นปีแรก
           เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ( ย้าย ) ให้นายณภัทร เวชการกุล ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง  อำเภอห้วยราช  สำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ตามคำสั่ง สพท.บร. 2  ที่  119/2548  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2548  และได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางสมใจ  สร้อยสุวรรณ  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียน วัดบ้านแสลงคง  สพท.บร. 2  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาแทน  ตามคำสั่ง สพท.บร. 2  เลขที่  143/2548  ลงวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2548
           ปี  พ.ศ.2549  ได้ต่อเติมเปลี่ยนแปลงอาคารห้องสมุดเป็นอาคารอำนวยการและห้องคอมพิวเตอร์จากการระดมทุนเพื่อการศึกษาโดยการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  คิดเป็นมูลค่า  177,000  บาท
           วันที่  16  พฤศจิกายน  2549 ได้รับมอบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน  คิดเป็นมูลค่า  80,000  บาท
           ปี  พ.ศ.  2550  ได้สร้างรั้วเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการไว้แล้ว  ทางด้านทิศตะวันตกประตูทางเข้า  ด้วยงบประมาณบริจาคจนแล้วเสร็จคิดเป็นมูลค่า  60000  บาท
           ปี  พ.ศ.  2551  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2  ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน  แบบ  ป.1  ฉ  เป็นเงินงบประมาณ  50,000  บาท 
           ในปีเดียวกันนี้  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน  เป็นเงินงบประมาณ 80,000  บาท  และได้ระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา  โดยการขอบริจาคจากองค์กรเอกชนและผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงิน75,559บาท  เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  155,599 บาท
 
           ปี พ.ศ.  2552ได้อาคารหอสมุดเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว  โครงหลังคาเหล็ก  มุงสันไทยขนาด
6 × 17  ตารางเมตร  ด้วยงบประมาณจากการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยการทอดผ้าป่าสามัคคีคิดเป็นมูลค่า  250,000   แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  และทางราชการได้เปลี่ยนหลักสูตร จาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551
           ปี  พ.ศ.  2553ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก่อสร้างอาคารสพฐ.  4  ห้อง (ห้องส้วม  4ที่นั่ง )  เป็นเงินงบประมาณ  352,000  บาท  และก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ  เป็นเงินงบประมาณ  200,000  บาท 
           ในปีเดียวกันนี้ได้ระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยขอบริจาค  จากองค์กรเอกชนก่อสร้างอาคารหอสมุดเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ  เป็นเงิน  75,000  บาท  รวมมูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  325,000  บาท
          วันที่  12  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ( ย้าย ) ให้นางสุมาลี  เสนานนท์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกะโพ  อำเภอชุมพลบุรี  และได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
?ในวันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  นางสาวพิชญ์สุดา  สุทินรัมย์  ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์  สพป.บร. 2  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาแทน   
?ปี พ.ศ. 2558  ระดมทุนจัดสร้างถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันออก  งบประมาณ  86,000  บาท 
?ปี พ.ศ. 2559  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารครุพัฒน์ เป็นเงินงบประมาณ  300,000  บาท
            ปี พ.ศ.2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานราชการและมีการระดมทุนพัฒนาจากภาคเอกชนดังนี้
              1. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 104/26 เป็นเงินงบประมาณ 1,990,000 บาท และได้ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเทพื้นคอนกรีตรวมทั้งปูกระเบื้องอาคารเรียนหลังนี้งบประมาณ  227,688.50  บาท
              2. ได้รับจัดสรรระบบประปาน้ำดื่มจากกรมทรัพยากรธรณีเป็นเงินงบประมาณ  950,000  บาท  และได้รับงบประมาณก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเดิมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นเงินงบประมาณ  20,000  บาท 
              3. ได้รับจัดสรรเครื่องกรองน้ำงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดภายในโรงเรียน งบประมาณ  75,000  บาท 
              4. ได้มีการระดมทุนจากชมรมอาสาพัฒนาชนบทบริษัทมิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เดิม จัดทำเป็นโรงอาหารพร้อมโต๊ะรับประทานอาหาร งบประมาณ  420,000 บาท
              5. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตั้งขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้าในโรงเรียน  งบประมาณ 283,670  บาท
          ปี พ.ศ.2561 ได้รับบริจาคเงินสดเป็นเงินจำนวน 909,498.81 บาท จากแม่ชีเกดและสายบุญ จำนวนเงิน  758,786.81  บาท และได้รับจากคุณภูมิพัฒน์  แดงโสภาและสายบุญ จำนวน 150,712  บาท  โดยได้นำเงินดังกล่าวมาพัฒนาโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  ดังนี้
               1. จัดสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล  จำนวน  5  ห้อง เป็นจำนวนเงิน  184,959  บาท
               2. ซ่อมแซมห้องน้ำเก่าจำนวน  8  ห้อง  พร้อมที่แปรงฟัน 89 ก๊อก  ที่ปัสสาวะชาย  9  ช่อง เป็นจำนวนเงิน  248,960  บาท
3. จัดสร้างห้องน้ำใหม่หลังอาคารพอเพียง 1 หลังจำนวน  6  ห้อง พร้อมที่แปรงฟัน 30  ก๊อก 
ที่ปัสสาวะชาย  7  ช่อง  เป็นจำนวนเงิน  292,654  บาท
4. จัดสร้างห้องน้ำใต้บันไดสำหรับครูและแขกผู้มาเยือน จำนวน 2 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 38,149  บาท
5. จัดสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารพอเพียงและภายในโรงเรียนจำนวน  4  เส้น
เป็นจำนวนเงิน  67,160  บาท
6. จัดทำห้องอบรมคุณธรรมจริยธรรมขนาด 9.5X18 เมตร เป็นจำนวนเงินประมาณ 170,908.8  บาท
7. จัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ขนาด  9.5 X 6 เมตร เป็นจำนวนเงินประมาณ 80,960  บาท
               8. ได้รับบริจาคเงินสดจัดสร้างศาลเจ้าที่ในโรงเรียนจากแม่ชีเกดและผู้นำชุมชนและคณะครู
จำนวน 19,000  บาท
           และในปีเดียวกันนี้  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งบซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ เป็นเงินงบประมาณ  330,000  บาท