ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

            ปรัชญาของโรงเรียน    

ธมฺมจารี สุข เสติ ผู้ประพฤติธรรม  ย่อมอยู่เป็นสุข