ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

 วิสัยทัศน์โรงเรียน   

    โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    บนพื้นฐานคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  (MISSION)

1.  จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ                               
4.  บริหารจัดการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (GOALS)
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.  ผู้เรียนมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง
3.  ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ
4.  มีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ (STRATEGIC)
   1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน       
                   ประเด็นกลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา
   2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ       
                   ประเด็นกลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   3.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       
                   ประเด็นกลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาครูไปสู่ครูมืออาชีพ
   4.  ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม      
                   ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง
   5.  ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
                   ประเด็นกลยุทธ์ที่  5  ขับเคลื่อนนโยบายต้นสังกัดสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
 
กลยุทธ์ (STRATEGIC)
 กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่  2  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ