ฟรี

เรียนรู้การสร้างบ้านดิน บ้านแห่งความหวัง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ได้ศึกษาการทำบ้านดิน บ้านแห่งความหวัง ของ มูลนิธิ C.D.E