ฟรี

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

            จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด        คน
            จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด  184  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
                   (ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562)   
     
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
อ.1 1 7 11 18 1
อ.2 1 13 16 28 1
รวม 2 20 27 47 2
ป.1 1 13 8 21 1
ป.2 1 15 16 31 1
ป.3 1 11 11 22 1
ป.4 1 14 10 24 1
ป.5 1 12 6 18 1
ป.6 1 12 9 21 1
รวม 6 77 60 137 6
รวมทั้งหมด 8 97 87 184 8
            
            อัตราส่วนครู : นักเรียน
                 ระดับการศึกษาปฐมวัย     = 1  : 27
                 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน = 1  : 17