ฟรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
นวัตกรรม     ครั้ง วันที่
การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการสอนเสริมกรเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1 นางสาวสุภาพร พวงเพชร ดาวน์โหลด 4.48 MB 1,553 17 ก.พ. 64
สื่่่อมัลติมีเดียปฎิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวสิริลักษณ์ มาประจวบ ดาวน์โหลด 5.08 MB 4,956 16 ก.พ. 64
การพัฒนาทักษะการอ่านเขียนหลักภาษาไทยโดยใช้สื่อบิงโก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวจิราภรณ์ อยู่เย็น ดาวน์โหลด 3.40 MB 136 15 ก.พ. 64
การใช้สื่อชุดแบบฝึกค าศัพท์สถานที่ต่างๆในโรงเรียนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่าน ออกเสียงค าศัพท์และการเขียนค าภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวอุทุมพร ชิดปลัด ดาวน์โหลด 2.16 MB 344 15 ก.พ. 64
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ที่มี ต่อความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒นางสาวอลิสญา สว่างภพ ดาวน์โหลด 2.00 MB 2,153 15 ก.พ. 64
การพัฒนาการอ่านคำโดยใช้ไม้บรรทัดสะกดคำ ชั้น ป.1 นางสาวศิริลักษณ์ กะการัมย์ ดาวน์โหลด 2.30 MB 13,382 15 ก.พ. 64
การพัฒนาการอ่าน โดยใช้สื่อ วงล้อไม้หนีบ ป.3 นางสาวรัตนา แหลมประโคน ดาวน์โหลด 1.59 MB 125 15 ก.พ. 64
การพัฒนาการอ่านคำโดยใช้สื่อบิงโกมาตราตัวสะกด ชั้น ป.2อนางสาวธิดารัตน์ วารินทร์ ดาวน์โหลด 1.96 MB 1,179 15 ก.พ. 64
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้บัตรประสมคำ ชั้นป.1นางสาวจีราวรรณ ไหวดี ดาวน์โหลด 1.63 MB 1,342 15 ก.พ. 64
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า นางธิดารัตน์ เกาประโคน ดาวน์โหลด 1.53 MB 9,971 15 ก.พ. 64
นวัตกรรมสูตรคูณเรียนปนเล่นวิชาคณิตศาสตร์ โดย คุณครูสิริลักษณ์ มาประจวบ ดาวน์โหลด 9.27 MB 909 18 ก.ย. 63
โยงเส้นจับคุ่ความสัมพันธ์ปฐมวัย โดย ครูสำเภา ดวงกระจาย ดาวน์โหลด 1.48 MB 5,288 15 ม.ค. 64
นวัตกรรมแฟนพันธุ์แท้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ โดย คุณครูสุภาพร พวงเพชร ดาวน์โหลด 3.12 MB 1,249 18 ก.ย. 63
คำพื้นฐานผลไม้ เด้กปฐมวัย โดย ครูสำเภา ดวงกระจาย ดาวน์โหลด 1.79 MB 51 15 ม.ค. 64
ส่งผลงานครูสำเภา obec Award     ครั้ง วันที่
หน้าปก ดาวน์โหลด 3.27 MB 21 29 ม.ค. 64
ปก ดาวน์โหลด 0.02 MB 32 29 ม.ค. 64
ตัวอย่างหนังสือ ดาวน์โหลด 11.26 MB 15 29 ม.ค. 64
ซอง ดาวน์โหลด 0.01 MB 29 29 ม.ค. 64
คู่มือคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ดาวน์โหลด 0.38 MB 28 29 ม.ค. 64
-ObecAward2563 สำเภา ดวงกระจาย.ใหม่ ดาวน์โหลด 38.27 MB 27 29 ม.ค. 64
ส่งผลงานครูสำเภา ครูดีในดวงใจ     ครั้ง วันที่
ภาคผนวก 3 สำเภา ดาวน์โหลด 66.42 MB 48 29 ม.ค. 64
ภาคผนวก 2 สำเภา ดาวน์โหลด 23.62 MB 23 29 ม.ค. 64
ภาคผนวก 1 สำเภา ดาวน์โหลด 23.70 MB 69 29 ม.ค. 64
ปก ครูดีในดวงใจสำเภา ดาวน์โหลด 1.36 MB 104 29 ม.ค. 64
ปก ครูดีในดวงใจ ดาวน์โหลด 2.09 MB 80 29 ม.ค. 64
คำนำ ดาวน์โหลด 0.05 MB 1,091 29 ม.ค. 64
แบบประวัติและผลงาน สำเภา ดวงกระจาย โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ดาวน์โหลด 10.85 MB 3,034 29 ม.ค. 64
ครูดีในดวงใจ ดาวน์โหลด 0.24 MB 20 29 ม.ค. 64
ครูดีในดวงใจ ดาวน์โหลด 5.68 MB 272 29 ม.ค. 64
ครูดีในดวงใจ ดาวน์โหลด 2.37 MB 1,145 29 ม.ค. 64
ส่งผลงานครูสำเภา คุรุสดุดี     ครั้ง วันที่
เอกสารหมายเลข-5-ปี-63 ดาวน์โหลด 0.05 MB 65 29 ม.ค. 64
เอกสารหมายเลข-4-ปี-63-2 ดาวน์โหลด 0.02 MB 19 29 ม.ค. 64
เอกสารหมายเลข-3-ปี-63-1 ดาวน์โหลด 0.04 MB 18 29 ม.ค. 64
เอกสารหมายเลข-2-ปี-63-1 ดาวน์โหลด 0.02 MB 14 29 ม.ค. 64
เอกสารหมายเลข-1-ปี-63 ดาวน์โหลด 0.02 MB 15 29 ม.ค. 64
ปกหลังสำเภา ดาวน์โหลด 0.29 MB 17 29 ม.ค. 64
ปกสำเภา ดาวน์โหลด 0.38 MB 13 29 ม.ค. 64
คำนำ ดาวน์โหลด 0.02 MB 10 29 ม.ค. 64
เอกสาร หมายเลข 5 ดาวน์โหลด 0.03 MB 23 29 ม.ค. 64
เอกสาร หมายเลข 4 ดาวน์โหลด 0.02 MB 19 29 ม.ค. 64
เอกสาร หมายเลข 3 ดาวน์โหลด 0.14 MB 148 29 ม.ค. 64
เอกสาร หมายเลข 2 ดาวน์โหลด 0.02 MB 24 29 ม.ค. 64
ส่งผลงานครูสำเภา รางวัลคุรุสภา ปี 2562 สำเภา ดวงกระจาย     ครั้ง วันที่
ส่งไปรษณีย์ ดาวน์โหลด 0.01 MB 11 29 ม.ค. 64
ผลงานปฐมวัย 63 ดาวน์โหลด 0.05 MB 24 29 ม.ค. 64
ปก คุรุสภา ดาวน์โหลด 0.48 MB 29 29 ม.ค. 64
คำนำ ดาวน์โหลด 0.08 MB 13 29 ม.ค. 64
แบบขอรับรางวัลคุรุสภา-ปี-2562 สำเภา ดวงกระจาย ดาวน์โหลด 0.50 MB 45 29 ม.ค. 64
แบบการนำเสนอผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำเภา ดาวน์โหลด 24.22 MB 17 29 ม.ค. 64
20 กิจกรรมการทดลอง วิทย์น้อย ปี 2562     ครั้ง วันที่
กิจกรรมที่ 20 แสงเลี้ยวเบน (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.73 MB 1,240 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 19 การทำงานของดวงตา (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.81 MB 5,439 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 18 กระจกกับภาพน่าพิศวง (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.66 MB 1,044 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 17 ส่องกระจก (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.75 MB 241 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 16 ภูเขาไฟระเบิด (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.74 MB 1,611 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 15 การเผาไหม้ (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.77 MB 469 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 14 ลูกโป่งพองโต (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.77 MB 2,517 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 13 สถานีเติมลม (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.74 MB 1,127 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 12 กักน้ำไว้ได้ (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.70 MB 1,914 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 11 ไหลแรงหรือไหลค่อย (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.70 MB 1,204 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 10 สนุกกับฟองสบู่ (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.78 MB 6,019 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 9 เนินน้ำ (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.77 MB 784 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 8 ความลับสีดำ (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.62 MB 1,681 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 7 ตัวทำละลาย (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.69 MB 1,128 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 6 ไขรหัสลับสุดยอด (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.62 MB 180 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 5 ปราศจากข้อความ (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.67 MB 225 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 4 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.73 MB 242 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 3 ภาพพิกเซล (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.74 MB 1,049 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 2 ตามหาทางลัด (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.57 MB 77 2 ก.พ. 64
กิจกรรมที่ 1 สิ่งใดเกิดก่อนกัน การเรียงลำดับในชีวิตประจำวัน (ปะทัดบุ) ดาวน์โหลด 0.64 MB 24 2 ก.พ. 64
ข้อสอบวิทยาการคำนวณ     ครั้ง วันที่
ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ป.6 ดาวน์โหลด 0.17 MB 116 8 ก.พ. 64