ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 อักษรย่อ   

  ปท.

สีประจำโรงเรียน 

  ชมพู    น้ำเงิน