ฟรี

อบรมจิตศึกษา

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยาเข้าร่วมโรงเรียนจิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน