ฟรี

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน   

    มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง
 
เอกลักษณ์             

   โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำวิถีพอเพียง